piątek, 13 września 2013

Wymagania normy ISO 14001 - aspekty środowiskowe (pkt. 4.3.1)


Prawidłowe spełnienie wymagania zawartego w punkcie 4.3.1 ma podstawowe znaczenie dla kształtu systemu zarządzania środowiskowego. Wymagane jest aby określić i wdrożyć procedurę, która ustala sposób, w jaki identyfikuje się aspekty środowiskowe w firmie. Celem tego procesu jest wyznaczenie i aktualizowanie informacji o tzw. znaczących aspektach środowiskowych. Identyfikacji podlegają te aspekty środowiskowe, które organizacja może nadzorować i na które ma wpływ.

Po wyznaczeniu znaczących aspektów środowiskowych należy pamiętać, że musza one być uwzględniane przy formułowaniu celów i zadań środowiskowych.

W rozumieniu normy aspekt środowiskowy odnosi się do działalności organizacji, do jej wyrobów lyb usług. Oznacza te elementy działalności , te cechy lub komponenty produktu lub usługi, w wyniku których można mówić o oddziaływaniu na środowisko, skutkach środowiskowych  związanych z tą działalnością , usługą lub wyrobem.

Jeśli charakter danego aspektu związanego z działalnością lub usługą albo wyrobem powoduje poważne (znaczące) oddziaływanie na środowisko, wówczas dany aspekt środowiskowy określa się jako znaczący aspekt środowiskowy.

Poniżej przedstawiono przykład aspektów środowiskowych i ich oddziaływań na środowisko na przykładzie spalania węgla w kotłowni.

Źródło aspektu środowiskowego (proces, działanie, usługa, wyrób)
Aspekt środowiskowy
Oddziaływanie na środowisko
Spalanie węgla w kotłowni
Emisja do powietrza
(CO2, SOx, NOx, CO pył i in)
Zanieczyszczenie powietrza (efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, zakwaszenie gleby i in.)
Powstawanie odpadów ze spalonego węgla (popioły, żużle)
Zajmowanie powierzchni (składowisko odpadów, efekty związane z transportem odpadów)
Zużywanie węgle (nieodnawialnego surowca naturalnego)
Uszczuplenie zasobów nieodnawialnych surowców naturalnych, szkody górnicze, efekty związane z transportem węgla)

 

Proces identyfikacji aspektów środowiskowych musi uwzględniać te oddziaływania środowiskowe, które mogą powstać w konsekwencji typowych warunków działania (procesy ustalone), nietypowych (zwanych też specjalnymi)  warunków działania ( zatrzymanie i uruchomienie procesów) oraz sytuacji awaryjnych (pożar, emisje na wskutek niekontrolowanego wycieku z  instalacji).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz