poniedziałek, 16 września 2013

Wymagania normy ISO 14001 - Wymagania prawne i inne (pkt.4.3.2)

Zgodnie z wymaganiami normy organizacja ma na bieżąco identyfikować przepisy prawne i posiadać odpowiedni dostęp do nich. Ma się to odbywać zgodnie z ustanowioną i wdrożoną procedurą.

Przez wyżej wymienione przepisy należy rozumieć wszystkie wymagane przepisy prawne i inne wymagania, które organizacja musi spełniać, a które mają zastosowanie do aspektów środowiskowych działalności organizacji, jej wyrobów lub usług.

Źródłem obowiązujących wymagań prawnych moa być:

- umowy międzynarodowe,
- ustawy,
- rozporządzenia,
- zarządzenia.

Poza przepisami ogólnie obowiązującymi na terenie całego kraju wydawane są również przepisy obowiązujące w danym regionie lub gminie. Są to przede wszystkim:

- rozporządzenia wojewody,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały gminy.
 
Poza wymaganiami opisanymi w powyżej wymienionych przepisach stawiane są również organizacjom indywidualne wymagania określone w odpowiednich decyzjach administracyjnych, w tym m.in. w:

- decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,
- pozwoleniu wodnoprawnym,
- zezwoleniu lub uzgodnieniach związanych z gospodarką odpadami.

Pozostałe wymagania mające kontekst środowiskowy mogą wynikać z innych źródeł, którymi mogą być:

- umowy cywilno-prawne ( umowa na pobór wody i odprowadzanie ścieków, umowa na wywożenie odpadów komunalnych, umowa za odbiorcą odpadów),
-normy produktowe,
-zobowiązania dobrowolne podjęte przez organizacje lub jednostkę nadrzędną, np. zobowiązania koncernowe.

W praktyce wdrażania i utrzymywania systemu zarzadzania środowiskowego należy:

- określić wszystkie wymagania prawne, które organizacja potencjalnie musi spełniać,
- dokonać analizy treści tych przepisów i wybrać, które wymagania z tych przepisów dotyczą organizacji,
- określić wpływ tych przepisów na działalność organizacji i odniesie ich do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
- ustalić, czy organizacja spełnia wymagania tych przepisów,
- opracować i utrzymywać procedurę identyfikowania i dostępu do przepisów i prowadzonego aktualizowanego rejestru przepisów,
- prowadzić analizy odniesienia przepisów do działalności, wyrobów i usług,
- określać zgodność prowadzonej działalności z tymi przepisami,
- wprowadzić odpowiednią komunikację w zakresie przepisów prawnych, tak aby osoby pracujące w organizacji były świadome wymagań prawnych mających odniesienia do ich działalności i informowały o wprowadzanych zmianach technologicznych i innych, które mogą się wiązać z oddziaływaniem nowych – dotychczas nie mających zastosowania- przepisów.
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz